Payroll of zelf verlonen & de voordelen van Payroll Select (2024)

Ontzorging van administratieve en juridische verantwoordelijkheden

De keuze voor payrolling met Payroll Select biedt ondernemers aanzienlijke verlichting van administratieve en juridische verantwoordelijkheden. Door de verloning en bijbehorende werkgeverstaken uit te besteden, kunnen ondernemers zich richten op hun kernactiviteiten, terwijl ze tegelijkertijd verzekerd zijn van tevreden werknemers. Dit omvat niet alleen de dagelijkse salarisadministratie, zo hanteren wij als juridisch werkgever de CAO waar de betreffende opdrachtgever aan verbonden is (verschilt per branche).

Afhankelijk van de CAO kan er ook sprake zijn van pensioenopbouw, ook hier is de payroll organisatie verantwoordelijk voor. Als Payroll Select zijn wij o.a aangesloten bij het pensioenfonds van de horeca-, recreatie-, en facilitaire callcenters. Deze pensioenregelingen zijn aanzienlijk voordeliger dan het STIPP-pensioen. Daarnaast ontzorgen wij ook in verzuim- en re-integratiebegeleiding, het bijhouden van wijzigingen in cao’s en wetgeving.

Kostenbesparingen en efficiëntie

Hoewel op het eerste gezicht de kosten van payrolling hoger lijken dan zelf verlonen, blijkt dit in de praktijk meestal niet het juiste beeld. Vaak wordt alleen gekeken naar het brutoloon van een werknemer, terwijl vergeten wordt ook overige kosten mee te nemen. Denk o.a. aan:

  • Vakantiegeld
  • Opbouw vakantiedagen
  • Loondoorbetaling en vervanging bij ziekte
  • Verzekeringen
  • Pensioen
  • Administratieve kosten
  • Sectorpremies

Werk je samen met een payroll bedrijf zoals Payroll Select dan beschik je ook over een verzuimverzekering, arbo-contracten, juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten en bespaar je ook op kosten die je anders kwijt bent aan software die je nodig hebt voor verloningen en verlof-/urenregistratie.

Automatisering en maatwerk

Een van de grootste voordelen van samenwerken met Payroll Select is onze geavanceerde automatisering. Onze technologie maakt snelle (middels een QR code) onboarding van nieuwe medewerkers mogelijk via een eenvoudig te gebruiken app, waarmee we de administratieve last aanzienlijk verminderen. Bovendien kunnen we binnen ons systeem maatwerk leveren om aan specifieke vereisten van werkgevers te voldoen, zoals het verifiëren van certificeringen en het waarborgen van compliance met veiligheidsregels voordat het onboardingsproces wordt afgerond.

Zeker wanneer het gaat om de verloning van meerdere medewerkers scheelt het heel veel werk indien je kiest voor payroll. Stel je voor dat je 100 medewerkers moet verlonen, dan dien je voor al deze personen een contract aan te maken en iedere week of maand netjes het salaris over te maken. Het scheelt je als werkgever heel veel tijd wanneer je deze taken overlaat aan een payroll bedrijf. Wij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen dit dan ook op een efficiëntere manier verwerken.

Zo verlonen wij alleen al voor Picnic iedere week 11.000 medewerkers en hebben we voor Getir binnen no time 3.000 medewerkers gemigreerd en daarmee bij ons op de payroll geplaatst. Onze systemen fungeren hierin als een geoliede machine en zijn daarmee in staat grote volumes tegelijkertijd te verwerken. Daarnaast is er een ervaren implementatie team bij betrokken. Ook na de migratie zijn onze systemen in combinatie met onze menselijke kennis uitstekend in staat vragen van medewerkers te beantwoorden en van benodigde informatie te voorzien.

Werving en Selectie

In de praktijk zien we steeds vaker dat werkgevers naast onze payroll dienstverlening, ook gebruik maken van ons op het moment dat ze op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Middels ons merk RPO Staffing zijn we namelijk heel goed in het werven & selecteren van kleine & grote aantallen medewerkers. Ook hier hebben we in lijn met Payroll Select ingezet op het automatiseren en optimaliseren van het gehele proces; van wervingscampagne tot het aannemen van de medewerkers.

Dat wij als Staff Capital (Corporate van onze merken; Payroll Select, RPO Staffing & Easyworx) ook de werving & selectie op ons kunnen nemen biedt nog een ander groot voordeel. In de praktijk komt het ook veel voor dat er een enorme vraag is aan medewerkers vanuit de opdrachtgever, waarbij wij de medewerkers werven & selecteren. Deze medewerkers kunnen worden verloont middels een payroll of uitzendcontract. Wij adviseren onze klanten bij het nemen van deze beslissing.

Nu is het zo dat, gemiddeld gezien, het mogelijk is om afhankelijk van het profiel tussen de 1040 en 1680 gewerkte uren een medewerker kosteloos over te nemen. De medewerker kan vanaf dat moment dus bij de opdrachtgever zelf onder contract komen te staan. In de praktijk zien wij vaak dat er opdrachtgevers zijn die, om uiteenlopende redenen (financieel technisch, conjunctuurgevoelige werkzaamheden etc.), dit liever niet willen.

Er zijn natuurlijk veel meer partijen die naast werving & selectie ook een payroll-constructie aanbieden maar die doen dat er wel naast. Hierdoor maken ze sneller fouten bij de interpretatie van CAO’s, dit is uiteindelijk nadelig voor jou als opdrachtgever. Wij zijn van origine een payroll bedrijf en zijn daarin één van de grootste partijen in Nederland. In de 22 jaar dat wij bestaan hebben wij ons vooral toegelegd op het optimaliseren en automatiseren van alle processen die komen kijken bij payrolling. Daarmee komt het er in de praktijk op neer dat je als opdrachtgever vooral gebaat bent bij de kennis, kunde en gebruiksgemak op het gebied van payrolling. Dat is dan ook een belangrijk punt waarop wij ons onderscheiden ten opzichte van veel andere partijen.

De 10 meest gestelde vragen rondom payroll

Meer weten over payrolling? Download dan onze whitepaper waarin de meest gestelde vragen omtrent payroll zijn gebundeld.

Payroll of zelf verlonen & de voordelen van Payroll Select (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 6275

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.